Regulamin

REGULAMIN CMENTARZA PARAFII NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY UZDROWIENIA CHORYCH 

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa:  miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych /KPK, kan. 1205/.1. Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni bowiem, których Bóg powołał do siebie oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania. 2. Przepisy niniejszego Regulaminu są zgodne z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r., oraz Rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych z dnia 20 października 1972 r., wraz z późniejszymi zmianami.3. Właścicielem cmentarza jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych  w Bojszowach Nowych, ul. Sierpowa 36, tel. 322189194.  Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz.4. Rodzina, bądź opiekunowie są zobowiązani do utrzymania grobu w należytej czystości, do usuwania z niego chwastów, odpadów itp. oraz składowania ich w miejscu do tego wyznaczonym tzn. w kontenerze.5. Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.6. Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy składać w miejscu do tego przeznaczonym.7. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.8. Planując ustawienie nagrobka , a także przed jego wymianą, konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia Parafii. W tym celu należy przedłożyć w Kancelarii rysunek projektowanego nagrobka, oraz uiścić przewidzianą w prawie zwyczajowym ofiarę.9. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.10. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po uprzednim opłaceniu miejsca.11. Od 2014 roku wprowadza się coroczną ofiarę w wysokości 20 zł za grób w którym pochowano jednego zmarłego, lub 30 zł za grób w którym spoczywa dwóch lub więcej zmarłych (w formie głebinowej, lub podwójnej). Ofiary te przeznaczone są na opłacenie kosztów funkcjonowania cmentarza. 12. Jeśli, od dnia pochówku zmarłego w grobie, minęło już 20 lat, a przez 3 kolejne lata nie wnoszono corocznej opłaty na utrzymanie cmentarza (jak w pkt. 11) grób może zostać przekopany i użyty do powtórnego pochówku, zgodnie z decyzją Administratora cmentarza. 12. Sprawy związane z pochówkiem, pracami kamieniarskimi, rezerwacją czy przedłużeniem miejsca załatwia się w godzinach urzędowania Kancelarii Parafialnej.13. Na cmentarzu zabrania się:

     a) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

     b) wysypywania odpadów poza miejscem do tego przeznaczonym,

     c) przebywania w stanie nietrzeźwym lub spożywania napojów alkoholowych,

     d) wprowadzania zwierząt,

     e) jazdy wszelkimi pojazdami, za wyjątkiem wózków inwalidzkich.14. Poza powyższymi punktami regulaminu obowiązuje „ Instrukcja w sprawie pogrzebu, księgi cmentarza, księgi zmarłych, kremacji zwłok bądź ekshumacji” wydana przez Metropolitę Katowickiego z dnia 04.01.1994r   w Katowicach.

15. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 styczeń 2013 roku.

Msze św.

Msze św. niedzielne:    

8.00, 10.30, 16.00, sobota: 17.30
Msze św. w tygodniu:  

pn., wt., czw., pt. 17.30; 

śr. 7.00

Hasło roku 2017/2019

„Duch, który umacnia miłość”


Licznik

Liczba wyświetleń strony:
1191